جمعه ٢٢ آبان ،۱۳۸۳

ترجمه اشعار متال

((جوانمرد! این شعرها را چون آیینه دان، آخر دانی که آیینه را صورتی نیست در خود، اما هر که در او نگه کند، صورت خود توان دید. همچنین می دان که شعر را در خود هیچ معنی نیست، اما هر کسی ازو آن توان دیدن که نقد روزگار او بود و کمال کار اوست. و اگر گویی شعر را معنی آن است که قایلش خواست، و دیگران معنی دیگر وضع می کنند از خود، این همچنان است که کسی گوید: صورت آیینه صورت روی صیقل است که اول آن صورت نمود. و این معنی را تحقیق و غموضی هست که اگر در شرح آن آویزم از مقصود باز مانم.))

 

                                                                نقل ار نامه های عین القضات همدانی

(مصلوب در سال 525 ه.ق. در سی و سه سالگی)

 

حادثه ي سياسي روز، ((مرگ ياسر عرفات)) و اين ترديد که آيا براي جنبش آزادي بخش فلسطين پاياني فرا رسيده؟

 

 

Megadeth

Rust In Peace - 1990

Holy Wars... The Punishment Due

 

 Rust In Peace Cover

 

Brother will kill brother

Spilling blood across the land

Killing for religion

Something I don't understand

 

برادر، برادر را خواهد کشت

خون در سرزمین جاری می شود

کشتن به خاطر عقیده

چیزی (است) که من نمی فهمم

 

Fools like me, who cross the sea

And come to foreign lands

Ask the sheep, for their beliefs

Do you kill for God's command?

 

احمق هایی مثل من، که از دریا عبور می کنند

و به سرزمین های بیگانه می آیند

از گوسفندان اعتقادشان بپرس

آیا تو (واقعا) برای (اجرای) فرمان الهی (مقدس) می کشی؟

 

A country that's divided

Surely will not stand

My past erased, no more disgrace

No foolish naïve stand

 

کشوری که تکه تکه شده

یقینا (برپا) نخواهد ایستاد

گذشته ام پاک شده، بیش از این خفت نمی خواهم

هیچ جایگاه بی تجربه احمقانه ای

 

The end is near, it's crystal clear

Part of the master plan

Don’t look now to Israel

It might be your homelands

 

پایان نزدیک است، به شفافی بلور

قسمتی از نقشه اصلی

اکنون به اسرائیل نگاه نکن

امکان دارد خانه ی (غضب شده ی) خودت باشد

 

Holy wars

 

جهاد

 

Upon my podium, as the

Know it all scholar

Down in my seat of judgment

Gavel's bang, uphold the law

Up on my soapbox, a leader

Out to change the world

Down in my pulpit as the holler

Than-thou-could-be-messenger of God

 

از بالای لژ خودم، مانند

همان که همه دانشمندان می دانند

فرورفته در کرسی قضاوتم

صدای چکش حراج، قانون را استوار می دارد

بالای جعبه ای که بر روی آن سخنرانی می شود، رهبری است

که آمده دنیا را عوض کند

نشسته بر کرسی ام مانند صدایی ویژه

توانستی تو، پیغام بری از جانب خداوندگار باشی

 

Wage the war on organized crime

Sneak attacks, repel down the rocks

Behind the lines

Some people risk to employ me

Some people live to destroy me

Either way they die

 

جنگ را بر جنایتی سازمان یافته برپا کن

شبیخون می زنند، پایین صخره ها دفاع می کنند

پشت خط ها

برخی مردم با به کار گرفتن من خظر می کنند

برخی مردم زندگی می کنند تا نابودم کنند

در هر صورت می میرند

 

They killed my wife, and my baby

With hopes to enslave me

First mistake… last mistake!

Paid by the alliance, to slay all the giants

Next mistake… no more mistakes!

 

آنها همسر و بچه ی مرا کشتند

به این امید که برده ام کنند

اولین اشتباه... آخرین اشتباه! (است)۱

از جمعیت پول گرفته اند که همه ی غول ها را بکشند

اشتباه بعدی... دیگر جایی برای اشتباه نیست!

 

Fill the cracks in, with judicial granite

Because I don't say it, don't mean I ain't thinkin' it

Next thing you know, they'll take my thoughts away

I know what I said, now I must cream of the over dose

And the lack of mercy killings

 

شکافها را با گرانیت یهودی۲ پر کن

این که آن را نمی گویم به این معنی نیست که به آن فکر نمی کنم

چیز بعدی که خواهی دانست، آنها افکارم را خواهند برد

می دانم چه گفته ام، حالا باید از اووردوز۳ فریاد بکشم

و از کمبود کشتن های محبت آمیز (قربانی)

 

۱ جایی خواندم که ((اولین اشتباه، آخرین اشتباه است)) اصطلاحی است که نظامیان به هنگام آموزش خلبانان هواپیمای جنگی یا کماندوها و چتربازان به آنان می گویند. بدین معنی که یک خلبان هواپیمای جنگنده یا یک کماندو حق اشتباه ندارد، چون جانش را از دست می دهد و متاسفانه در آن موقع دیگر نمی تواند اشتباه دوم را مرتکب شود!

 

۲ اشاره به رنگ لباس خاخام ها دارد.

 

۳ مصرف بیش از حد دارو (مخصوصا از نوع مخدر) که دردناک هم هست.

 

 

Death

Symbolic - 1995

Misanthrope

 

 Symbolic Cover

 

From above and around observations are collected

Knowledge is taken in by curious life forms

That may bring hope from beyond

Beneath the giver of life, our sun

An examination of another kind is done

 

از بالا و اطراف، دریافتها گردآوری می شوند

گونه های کنجکاو زده، آگاهی را جذب می کنند

که ممکن است از آن سو امیدی بیاورد

فروتر از زندگی بخش، خورشید خودمان

آزمایش (ایجاد) نوعی دیگر (به جز بشر) انجام می گیرد

 

[Start Chorus]

A view from those who stood high

And breathed the sky

An opinion from below and from above

Some were decided, some were not

A few looked away, but none forgot

 

(شروع قسمت تکرار شونده)

منظره ای از آنانی که بر بلندا ایستاده اند

و آسمان را تنفس کردند

نگرشی از پایین و از بالا

برخی انتخاب شدند و برخی، نه!

بعضی ها به دور نگریستند، اما هیچ یک فراموش نکردند

 

Misanthrope

Hater of all mankind

There is some hope

For those who own their mind

They came, they saw and acknowledge

Some good, some bad

Opinion: Dangerous

[End Chorus]

 

میزان تروپ

نفرت از همه ی بشر

امیدی هست

برای آنانی که صاحب فکر خویشند

آنها آمدند، آنها دیدند و آگاه شدند

برخی خوب، برخی بد

عقیده: خطرناک

(پایان قسمت تکرار شونده)

 

Stay where you are, don't get consumed

By what they created from sheer neglect

In denial of years and years of shattered souls

They were lost to the power of

Fragile, frightful minds

 

همان جا که هستی بمان، منهدم نشو

با آن چه آنان از بی توجهی مطلق آفریده بودند

سال ها و سال ها به انکار روح های تکه تکه

آنها از دست رفتند، از برای اقتدار

شکننده اندیشه های پر هراس

 

[Repeat Chorus]

 

(تکرار قسمت تکرار شونده)

 

برای آشنایی بیشتر با این اصطلاح (میزان تروپ) می توانید به اثر وغ وغ ساهاب نوشته ی صادق هدایت مراجعه کنید تا شباهت انديشه ی يک نويسنده ی ايرانی و يک نغمه سرای متال آلمانی را بدانيد. (اديب وحدانی)

Soul Nidus

© Copyright 2004-2005. All Rights Reserved by Galaxy Of Metal
© 2005 Templates by Vandad, All Rights Reserved